Подкрепа за малките, микро и средни предприятия

22 June 2012, 14:22 ч.
Информационен ден с представители на малките, микро и средни предприятия по отворена схема „Развитие на стартиращи иновативни....

Информационен ден с представители на малките, микро и средни предприятия по отворена схема „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” проведе екипът на Областен информационен център Видин /ОИЦ/ днес. Процедурата е финансирана от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ).
Събитието е първото от поредица срещи с бизнеса по посочената и други актуални схеми, като целта е по-добра информираност и активизиране на проектната активност в деловите среди. По ОПРКБИ от началото на програмния период в област Видин има само 6 сключени договора с бенефициенти.
Допустими кандидати по схема „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” са микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които трябва да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектно предложение по процедурата. Схемата финансира придобиването на ново оборудване и на специализиран софтуер, необходими за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга, както и подобряването на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения чрез извършване на строително-монтажни работи (СМР). Финансират се и консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга.
Представителите на бизнеса могат да получат допълнителна информация във временния офис на ОИЦ Видин в сградата на старата Турска поща в кв. „Калето" или чрез задаване на въпрос на електронен адрес: oic_vidin@abv.bg
На днешната среща с бизнеса присъстваха Мария Димитрова – ръководител на Цетралния информационен и координационен офис и директор на дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” в Администрацията на Министерски съвет и Мирела Тотева – съветник в политическия кабинет на Министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Димитрова и Тотева се запознаха с работата на ОИЦ Видин досега и предстоящото в дейността на центъра. Те посетиха и новоизградения офис на ОИЦ на пл. „Бдинци”. 
ОИЦ Видин е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

източник : ОИЦ Видин
Сподели: Сподели с Facebook Facebook   Сподели с Svejo Svejo   
Коментари (0)   Добави коментар