РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОЕКТИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНА ВИДИН ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2007г. - НОЕМВРИ 2011г. ЧАСТ 3

14 November 2011, 14:55 ч.
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОЕКТИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНА ВИДИН ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2007г. - НОЕМВРИ 2011г. ЧАСТ 3

2010-2011 г.

 • Организиране и провеждане на Ученически игри - февруари-април 2010-2011г.

 • Организиране и провеждане на Спартакиада за детските градини по баскетбол.

 • Годишен концерт по спортни танци с участие на детските градини.

 • Изготвяне на спортен календар на Община Видин

 • Отбелязване на Международния ден на спорта чрез Спортен празник в местността Божурица.

 • Изготвяне спортни програми за зимната, пролетната и лятната ваканция на учениците

 • Организиране и провеждане на плажен волейбол по случай деня на река Дунав

 • Посрещане на международната регата ТИД

 • Организиране и провеждане на футболни състезания на малки вратички в Спортна зала "Фестивална"

 • Организиране и провеждане на работни срещи със спортните клубове, ДАМС, НПО, РИО -гр.Видин и учителите по физическо възпитание и спорт във връзка с подготовката и стартирането на общинския етап на Ученически игри.

 • Спортни мероприятия по повод Димитровден -състезание по колоездене, волейболни срещи, баскетболен турнир, турнир по самбо, футболен турнир за девойки, традиционен шахматен турнир "Найден Войнов", Ученическо състезание "Аз познавам Видин",

 • Любителско рали под мотото "Карай разумно -стигни жив"

 • Баскетболен мач на звездите за отбелязване на 1 декември.

 • Конкурс „Песен на Свети Валентин" по повод 14 февруари.

 • Турнири по мини волейбол и баскетбол за ученици 4-5 клас /през декември, април и юни месец/

 • Провеждане на Рали "Вида" кръг от шампионата на България под патронажа на Кмета на Видин.

 • Организиране и провеждане на Годишен бал на спортиста.

 • Участие в работата на Експертната комисия по спорт.

 • Работа в сферата на туризма- участие в туристически проект, активна кореспонденция за координиране на работа с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.Младежки дейности - реализирани мероприятия:

 • През 2008 и 2009 година, месец юли, група от 10 младежи от Видин участваха в "Младежки лагер на толерантността" в Бачка Топола - Сърбия по линия на Дунавските бюра.

 • Организиране на пътуването и участието на група от 6 младежи по международен проект Liquid life по река Дунав с викингски лодки и посрещане на групата във Видин. Във водния поход, който се провежда по програмата "Младежта в действие", участват млади хора от Германия, Австрия, Испания, Швеция, Латвия, Румъния и България.

 • От 2008г. Община Видин е включена като една от 13-те пилотни общини в инициативата „Община - приятел на детето". Целта на инициативата е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние. На 20.11.2009г. на официална церемония в ДАЗД Община Видин получи Сертификат за Община - приятел на детето, а през октомври 2010г. на Годишната среща на НСОРБ в Курортен комплекс „Албена", кмета на общината официално подписа Меморандум за присъединяване на Видин към мрежата на общините - приятели на детето в България.

 • Лятото на 2010г. - Организация за провеждането на младежки фестивал THE BRIDGE. В него участваха над 300 талантливи младежи от общо 6 страни, които взеха участие във фестивала, над 15 работилници по визуални изкуства и музика и повече от 10 събития в рамките на цяла седмица, The Bridge има амбицията да сe превърне в най-големия международен младежки фестивал по изкуствата в България.Младежки парламент Видин

На 19.10.2010 г. се проведе Учредително събрание, на което бе гласуван устав и бе избрано ръководство в лицето на председател, заместник-председател, секретар и координатор. Така бяха положени основите на Младежки парламент в град Видин.

Дейностите на Видински детски и младежки парламент са насочени към младите хора в града. Това са предимно младежки инициативи и проекти. Всяка комисия работи за реализирането на дейностите в своята област и всеки член на парламента взима активно участие. През 2011 година са планувани редица мероприятия. Видински детски и младежки парламент е отворен и към нови инициативи и проекти. Целта им е да се превърнат във водеща младежка организация във Видин, за да се промени изцяло ежедневието на младежта в града.

6. Социални дейности и здравеопазване

Социални дейности, проекти и услуги

В социалната сфера също постигнахме много добри резултати. Разбира се, пред нас има още много задачи за изпълнение.

Първи по рода си в страната е проекта на община Видин, изпълняван съвместно с международната организация УНИЦЕФ - изграждане на Център за предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск. През месец май, там също предстои да прережем лентата и официално да отвори врати. Доставено и монтирано е вече оборудването и обзавеждането на Центъра. Очакваме, чрез предлаганите социални дейности в него, да помогнем на около 3000 семейства от региона.

За мен и моите колеги е чест, че община Видин бе многократно оценявана и давана за пример, като регион с високи резултати, постигнати в развитието на социалните услуги и дейности.

През 2010 година открихме обновения Дом за деца с увреждания в село Гомотарци, където са приютени близо 70 лица в неравностойно положение, които се отглеждат в много добри условия. Там действат и две защитени жилища за лица, навършили пълнолетие. Предстои отварянето на първия дом за възрастни хора в общината. За целта преустроихме сградата на детската градина в село Кутово. Основни ремонтни дейности, нова дограма, ремонт на покрив и санитарни възли, ново оборудване и обзавеждане, са само някои от изпълнените дейности, за да осигурим приветливо място и за най-възрастните наши съграждани. Проектите в Кутово и Гомотарци са на обща стойност над 1 200 000 лева.

През последните месеци, осигурихме работа на над 300 лица, в различни направления на общинската администрация. Близо 100 души вече обгрижват нуждаещи се граждани, по социалните проекти за осигуряване на лични асистенти и домашни помощници.

Врати отвориха и 8 пенсионерски клуба, където най-възрастните ни граждани могат да се събират и да прекарват времето си заедно. Тези обекти също са изцяло подпомагани от общинския бюджет. През 2009 и 2010 година реализирахме и проект за социална трапезария. В зимните месеци социално слаби и хора в неравностойно положение получаваха безплатно топла храна.

Дейности по програми и мерки за временна заетост

През периода 2007 - 2011 г. са реализирани общо 15 проекти по програми и 53 индивидуални договори по мерки за заетост. Общата стойност е 3 110 060 лв. Това са програмите и мерките чрез които се осигурява временна заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности, присъщи на общината.

През периода 2011 - 2012 г. предстоят да се реализират нови пет проекта по програми и 28 индивидуални договори по мерки за заетост на сума 1 297 392 лв.


Изпълнението на различните проекти по програми и мерките за временна заетост се изразяват в следното:

 • НП „ОСПОЗ" - ресурсното осигуряване е на принципа на съфинансирането, като трудовото възнаграждение и осигуровките са от държавният бюджет, материалното обезпечаване е за сметка на общинския бюджет. Дейностите по програмата са в сферите на комунално-битовите услуги, строителни работи с траен характер, дейности по охрана и поддръжка на общински обекти, социални дейности и дейности, свързани с неотложни действия по предотвратяване и преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия.

 • НП „Помощ при пенсиониране" - ресурсното осигуряване по тази

програма е за сметка на държавния бюджет. Дейностите по програмата са от различен характер съобразно потребностите на общината и възможностите на бенефициентите.

 • ОП „Развитие на човешките ресурси". По тази програма в Община Видин се изпълняват следните проекти:

 •  
  1. Проект „ Нов избор - развитие и реализация". Финансирането му

се осъществява от Държавния бюджет и Европейския социален фонд на принципа на възстановяване на извършените от Общината разходи по проекта. По проекта се обучават 250 безработни лица, от които 208 ще бъдат назначени на следните длъжности: електрозаварчик, електромонтьор, автомонтьор, водопроводчик ВиК, работник по поддръжка на сгради, инспектор-еколог, спасител при бедствия, аварии и катастрофи.

 •  
  1. Проект „Грижа за вас". Финансирането за сметка на Европейския социален фонд на принципа на възстановяване на извършени по проекта разходи. По проекта ще работят 47 домашни помощници, които ще обгрижват 83 потребители - хора с увреждания и самотно живеещи лица.

  2. Проект „Подкрепа за достоен живот". Финансирането е осигурено от Европейския социален фонд. По проекта ще работят 84 лични асистенти, които ще се грижат за 84 потребители - хора с увреждания над 90% с чужда помощ съгласно Решение на ТЕЛК.

 • „Мерки за заетост". Финансирането е от Държавния бюджет. По мерките за насърчаване на заетостта се назначават безработни лица при специфични условия и изисквания към бенефициентите (възраст, образование, специалност) съобразно приоритетните групи па трудовата борса.


Дейности в сферата на социалните услуги

На територията на Община Видин за периода 2007 - 2008г. функционират следните заведения за социални услуги с делегирани държавни или общински дейности, съответно за деца и възрастни в неравностойно положение:


Като делегирани държавни дейности функционират: ДЦДМУ- Видин, с капацитет 15 места, ДДМУИ - с. Гомотарци, общ. Видин, с капацитет 90 места, ДВН - с капацитет 10 места, ЦСРИ - Видин, с капацитет 10 места, ДЦВУУ- Видин, с капацитет 12 места, ЗЖ за жени - Видин, с капацитет 6 лица, ЗЖ за мъже - Видин, с капацитет 6 лица, ЗЖ за мъже - с. Гомотарци, с капацитет 8 лица.

На територията на Община Видин за целия период на мандата действа домашен социален патронаж, ДСП - общинска дейност в гр. Видин, гр. Дунавци и с. Гомотарци, които предоставят услугата по домовете на 200 бенефициенти в 34- те населени места в общината.

През периода 2009 - 2010 година на територията на община Видин са разкрити и функционират нови 5 заведения за социални услуги с делегирани държавни дейности, съответно за деца и възрастни в неравностойно положение, с капацитет общо 97 места, както следва:

ДЦДУ - Видин, с капацитет 20 места, ДЦДУ- СГ - Видин, с капацитет 20 места, ЦОП - Видин, с капацитет 30 места, ЦРДУ - Видин, с капацитет 15 места, ЗЖ - с. Гомотарци, с капацитет 12 места

Предвид завишените потребности от действащите социални услуги, с Решения на ОбС Видин е увеличен капацитета на следните социални звена:

ЦВН - Видин, /предишен ДВН, промяната в наименованието е в сила от 01.01.2008г./ - от 10 места на 20 места; "Център за временно настаняване" е комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. ЦСРИ - Видин от капацитет 38 места на 50 места; ДЦВУУ - Видин от капацитет 12 места на 30 места.


През настоящата 2011 г. на територията на Община Видин функционират 16 заведения за социални услуги с делегирани държавни или общински дейности, съответно за деца и възрастни в неравностойно положени, с общ капацитет 277 места, както следва:

 • Социални услуги, насочени към деца в неравностойно положение, предоставяни:

- в общността

1. Дневен център за деца с увреждания с капацитет 15 места /ДЦДУ/.

2. Дневен център за деца с увреждания - Видин, с капацитет 20 места, /ДЦДУ/, помещаващ се в сградата на ДМСГД Видин.

3. Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа, с капацитет 20 места /ДЦДУ- СГ/, помещаващ се в сградата на ДМСГД Видин.

4. Център за обществена подкрепа, с капацитет 30 места /ЦОП/, находящ се в сградата на МУЦ Видин.

5. Център за работа с деца на улицата - кв. „Нов път", гр. Видин, с капацитет 15 места. Считано от 03.09.2010г. доставчик на услугата ЦРДУ е НПО - „Свободен Младежки Център" след спечелен конкурс, обявен от кмета на Община Видин.

- в специализирана институция

Дом за деца с умствени увреждания с. Гомотарци, с капацитет 55 места.

 • Социални услуги, насочени към възрастни в неравностойно положение, предоставяни в общността:

1. Център за временно настаняване - гр. Видин с капацитет 10 места.

2. Дневен център за възрастни с умствени увреждания - гр. Видин с капацитет 12 места. Със Заповед № РД 01-155/26.01.2011г. на Изпълнителния директор на АСП е увеличен капацитета на Дневен център за възрастни хора с увреждания от 12 на 30 места, считано от 01.01.2011г.

3. Защитено жилище за жени „ Александра", с капацитет 6 лица.

4. Защитено жилище за мъже „Благовест", с капацитет 6 лица, с доставчик на услугата за двете защитени жилища НПО - Регионално дружество за лица с умствена изостаналост след конкурс за възлагане, проведен от кмета на Община Видин.

5. Защитено жилище за мъже „ Надежда", с капацитет 8 лица.

6. Защитено жилище „Сбъдната мечта", с капацитет 12 лица.

7. Център за социална рехабилитация и интеграция- гр. Видин, с капацитет 50 места.

Продължава дейността на домашен социален патронаж, ДСП - общинска дейност в гр. Видин, гр. Дунавци и с. Гомотарци.


Още през 2011г. - социални услуги:

По процедура „Социални услуги за социално включване" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", област на интервенция 5.2: „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици", Компонент 3 - „Иновативни подходи за превенция и преодоляване на социалното изключване на рискови групи" - е спечелен проект "У дома при мама и татко„ - Център за ранна превенция с водещ - Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/ и партньори - Община Видин и Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения /РД ПЛУЗ/ - Видин.

Целта на тази услуга е подобряване качеството на живот и превенция на социалното изключване чрез предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания на ниво родилен дом или тяхната институционализация. Същата е насочена към 15 деца в риск от изоставяне от 0-3 години и/или деца до 7 години с увреждания, отглеждани в семействата, както и 30 родители.

Врати отвори и Комплекс за социални услуги от община Видин с подкрепата на УНИЦЕФ. Комплексът ще осигури базирани в общността услуги за децата, които да предоставят на деца в риск възможността да бъдат отглеждани във фамилна среда. Ще се подпомага адаптацията в обществото и интеграцията на децата, живели в институции. Предстои и разкриване на услугата Приемна грижа на областно ниво, която ще бъде обособена като самостоятелна услуга в Комплекса за социални услуги, или като отделен екип в рамките на Центъра за обществена подкрепа към Комплекса.

През втората година от стратегията (2011г.) Община Видин инициира услугата „Звено майка и бебе", която ще се разкрие в областния център, с капацитет 6 места, насочена към бременни и майки с деца от цялата територия на област Видин, а при възможност и необходимост и от област Монтана.

Предстои изграждане и разкриване на един център за настаняване от семеен тип за деца с тежки увреждания. Предстои разкриване и на наблюдавано жилище за младежи от Видин, напускащи социалните институции, както изграждане на нови три защитени жилища за младежи с увреждания от Дома в Гомотарци. Деинституционализацията се осъществява чрез развитието на максимално широка мрежа от услуги с цел извеждане на децата от специализираните институции, като се търсят проектна и финансова възможност за изпълнение чрез участие в проекти, финансирани от външни донори.

Община Видин кандидатства по нова схема по ОП „Регионално развитие" - „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" на МРРБ. Чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.

Горепосочените проекти и идеи възлизат на обща стойност - няколко милиона лева.


Здравеопазване

Основна цел на дейността на Направление „Здравни дейности" е обезпечаване на доброто здравословно състояние на жителите на общината и подсигуряване на храна за деца от 6м. до 3 години, диетично хранещи се възрастни хора и социално слаби жители. Направлението има за цел да обезпечи и профилактични здравни грижи, противоепидемична, здравно образователна дейност и осигуряване на долекарска помощ в училища и детски градини.

В частност, в детска ясла „Слънчев кът" е подсигурено пълноценно хранене на децата, отговарящо на потребностите им за растеж и развитие. В Детска млечна кухня и Диетично социалната кухня Направлението също е гарантирало разнообразно хранене при спазване на изискванията на Наредбата за физиологичните норми на хранене на децата до 3 години и Наредбата за диетичното хранене.

Във връзка с работата с малцинствените групи към Направлението от 2007г. до 2010 г. се назначиха медиатори, които работеха съвместно с общопрактикуващите лекари в кв."Нов път", относно здравното образование и профилактиката на болестите сред населението в ромската махала.

По проект на Асоциация на дунавските общини „Нека по-добре да защитим и да се погрижим за здравето на нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав" се извърши основен ремонт на две помещения в ДКЦ 1, които бяха оборудвани с медицинска апаратура и компютърна техника на обща стойност 5 518 лв.

От 2008 до 2010 година Направление „Здравни дейности" активно се включва в раздаването на хуманитарната помощ на социално слаби граждани чрез БЧК.

7. Туризъм

Община Видин разработи и ще реализира проект за развитието на туристическите атракции за 5 милиона лева. „Видинската крепостна система „Калето" ще постави „основите" на една дългогодишна работа за подобряване имиджа на Видин като атрактивна туристическа дестинация.


През 2010 година общината възстанови Консултативния съвет по туризъм, чиято основна цел е да координира и организира действия за развитието на тази дейност във Видин. В Съвета членуват специалисти в областта на туризма, представители на хотелиерите и ресторантьорите от града и неправителствени организации.

Също през 2010 година врати във Видин отвори и местен офис, част от европейската мрежа на Дунавските бюра. Година по-рано общината защити проект, с който сградата на Турската поща се ремонтира и се закупи обородуване. Проектът е финансиран от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Германия и е реализиран от Германското дружество за техническо сътрудничество /GTZ/. Целта на туристическия център. е да насърчава сътрудничеството и проектната активност между дунавските градове в областта на културата, науката, образованието, икономиката, екологията и социалната сфера.

Община Видин активно участва и в инициативите на мрежата дунавски бюра, като традиционния Дунавски културен фестивал „Донауфест" в гр. Улм, конференции, срещи и други прояви.

Грамота за принос в развитието на туризма в област Видин за 2010 г. получи Община Видин в началото на 2011 година на заседание на Областния консултативен съвет по туризъм.

Също в началото на годината Община Видин участва в международната туристическа борса „Ваканция Експо". Региона на Видин се представи със собствен щанд в най-авторитетното туристическо изложение у нас. На него бяха презентирани рекламни и информационни материали за туристическите забележителности,  продукти и услуги на територията на региона.

През месец март се организира посещение на над 100 представители на туристическия бранш от цялата страна, които се запознаха с културата, историята и забележителностите на Видин. В резултат се сключиха договори с местни хотелиери и ресторантьори за организиране на групи туристи, които да посетят Видин.

Община Видин е включена като приоритетна територия в Стратегията за развитие на дунавските региони. Дунавската стратегия предвижда реализирането на важни проекти на местно ниво за подобряване вида и състоянието на региона.

8. Култура, читалищна дейност

По отношение културния календар на Общината през последните три години доминиращ бе стремежа да се преодолява рутинността при планирането и осъществяването на традиционните регионални, национални и международни културни прояви, като те се актуализираха и се търсеха нови акценти и подход.

Ключови дати, свързани традиционно с множество празнични инициативи и културни събития в календара на Общината всяка година са : 6 януари - Йордановден, 14 февруари - Трифон Зарезан по стар стил, Цветница и Великден, 24 май, 1 и 2 юни, 29 юни - Ден на река Дунав, 26 октомври- Димитровден - духовен празник на град Видин, 6 декември - Никулден, Коледа и Нова година. Ежегодно организираната по повод празниците програма, съдържа традиционно хресваните от видинчани елементи, наред с нови моменти и предложения.

През 2009г. съвместно с Народно читалище „Цвят" бе организиран Международен фолклорен фестивал „Танци край Дунава", който бе подкрепен от Министерството на културата и даде възможност на видинлии и гостите на града да се насладят на фолклорното богатство на редица страни от цял свят. Тази година през юни предстои следващото издание на фестивала.

През месец юли 2009 г. бе организиран друг международен фестивал- „Традиции без граници", който събра изпълнители от Гърция, Мексико, Испания, Италия и България на видинска сцена. През юли 2010г. градът ни бе домакин и на най-големия младежки фестивал на Блакните- „The Bridge"- младежки фестивал по изкуствата, организиран от Община Видин; „Good Music Society"; „Ajabez Band" и Националната мрежа за децата.

През 2008г. и 2010г. също съвместно с Народно читалище „Цвят" се организира и Събор за автентичен фолклор „Дунавски ритми", като през миналото лято съборът бе и преглед на автентичните състави от областта, имащи желание да се явят на Националния събор в Копривщица. Всяка година (от 2008 насам) Община Видин организира фолклорен събор „Бъдник" (по време на коледните празници) и Преглед на художествената самодейност (в рамките на Великденските праници). И двата събора съчетават фолклорните изяви с богати колинарни изложби, на които могат да бъдат дегустирани характерните коледни, съответно пролетни ястия за Видинския край.

Традиция във Видин се превърнаха и Влашкия фолклорен фестивал и „Етнофест-Видин", в които вземат участие множество формации от страната и чужбина.

Ежегодно в културния календар на Общината присъства и Концертът-конкурс за песен на Свети Валентин, който тази година се проведе при изключително голям интерес за XIII пореден път и даде възможност за изява на младите хора.

От 2008г. до сега през летните месеци- юни, юли и август във Видин се провеждат „Летни дни на културата", в рамките на които всеки четвъртък на откритата сцена в Крайдунавския парк концерти изнасят различни танцови, певчески и театрални формации от страната и чужбина.

Осъзнавайки необходимостта от обогатяване и разнообразяване на културния календар, общинската администрация подготви и подаде проект по ОП „Регионално развитие", Схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", в който проект бе разработена концепцията за един нетрадиционен фестивал на изкуствата наречен „Дунавски вълни".


Културни институти и организации

През последните три години в община Видин се осъществяват дейности за развитие и закрила на културата, като се съчетават държавните изисквания с местните условия и традиции. Днес в Общината съществува стабилна мрежа от държавни, общински и граждански организации (основно читалища), занимаващи се с култура.

Преодолявайки големите трудности, свързани най-вече с финансирането и днес видинските културни институти продължават да радват със своята дейност и разнообразна програма видинчани и гостите на града ни. Основните задачи на Общинската администрация през периода по отношение на културните институти бяха няколко:

 1. Подобряване материално-техическата база на културните институти и осигуряване съответните условия за творческа работа (ремонтирани бяха Драматичен театър, репетиционните зали на Ансамбъл за народни песни и танци „Дунав", частично и сградите на редица читалища.

 2. Осигуряване на необходимия финансов ресурс за нормалното съществуване и реализиране на творческата програма на общинските културни институти (Драматичен театър, АНПТ „Дунав, Градски духов оркестър) и подпомогне дейността на културните институти, които са юридически субекти на бюджетна издръжка, финансирани като дейност "държавна отговорност" с регионални функции (Регионален исторически музей, Куклен театър, Видинска симфониета, Художествена галерия, Регионална библиотека, читалища).

 3. Оптимизране, координиране и популяризиране дейността на културните институти и създаване обща визия на Видин, като един отворен културен град.

Тези задачи в голяма степен бяха изпълнени и реално бяха предоставени условия за създаване на един разнообразен арт продукт, с който града ни достойно се вписва на националната и дори международна културна карта.


Постигнатият напредък през периода е особено видим по отношение на най-старите културни институти- читалищата. Регистрираните читалища в общината са 23. От тях 5 са ситуирани във Видин, а 18- в малките населени места в общината. През последните три години са регистрирани две нови читалища- едно във Видин и едно в село Жеглица. Настъпилата промяна по отношение дейността на видинските читалища може да бъде доказана чрез множество примери:

 1. През 2007г. самодейните формации към читалищата в общината са били две. Днес съществуват 11 танцови и певчески самодейни състава. На Националния събор в Копривщица през 2010г. община Видин участва с представянето на близо 250 самодееца. Тогава те спечелиха 11 златни плакета.

 2. Кандидатсването на читалищата и спечелването на проекти за допълваща субсидия от Минстерството на културата се превърна в традиция. На последната сесия през 2010г. проекти подадоха 11 читалища, като всички те бяха одобрени и получиха допълнително финансиране от над 35 хиляди лева.

 3. Наред с Регионалната библиотека, в която е вече са официално открити обучителен и посетителски информационни центрове с общо 22 работни места, още четири читалищни библиотеки (в Дунавци, Кутово, Сланотрън и Слана бара) се включиха успешно в Програма „Глобални библиотеки- България" и се утвърдиха, като едини съвремени информационни центрове в рамките на своите общности.

Осъзнавайки необходимостта активна младежка политика в областта на културата общинската администрация реализира два проекта, даващи възможност на видинските младежи да разберат на практика какво означава културно многообразие и да обменят добри практики и познания в сферата на културата. Проектите „Моята община и АЗ" и „Моята община и АЗ II" бяха подкрепени от Наципнален център за европейски младежки програми и инициативи и дадоха възможност на близо 150 видински младежи да обменят опит и идеи със свои връстници от различни европейски страни. В момента е подаден и чака одобрение третия такъв проект- „Моята община и АЗIII", в който ще се включат активно още около 50 видински младежи.

През 2010г. съвместно с читалище „Цвят", Община Видин кандидатства и спечели проект за изграждане на Младежки информационно-консултанстки център, който има основна задача да информира и консултира децата и младите хора във Видин по различни въпроси, свързани основно с тяхното образование, бъдеща професионална реализация и свободно време.

В началото на 2011 година Община Видин съдейства и за

организирането на опера на видинска сцена. „Любовен елексир" премина при изключително висок зрителски интерес.


9. Градоустройство

През 2008 и 2010 година година бяха извършени процедури и одобряване на Подробни устройствени планове, съответно в к-с „Крум Бъчваров"- Видин и с.Новоселци. Конкретно в к-с „Крум Бъчваров" е изготвен и приет от ОбС- Видин План за регулация и застрояване. В село Новоселци е одобрен План за уличната регулация, с което бе разрешен дългогодишен проблем на местните жители. Според одобрения през 2006 година ПУП в кв. Нов път, през 2010 година експерти от общинската администрация предприеха действия по нанасяне на вече застроени имоти в квартала по кадастралната карта на града.В приложената таблица са изведени някои от по-важните дейности, изпълнени в периода м. ноември 2007 - месец март 2011г.

Наименование на дейността

2007г.

бр.

2008г.

бр.

2009г.

бр.

2010г.

бр.

2011г.

бр.

Общо

бр.

Изменения на ПУП

21

59

28

25

9

142
Издадени визи за проектиране

37

227

83

134

10

491

Съгласуване и одобряване на проекти -архитектурни и всички други части към тях

54

195

160

104

23

536

Издадени Разрешения за строеж

54

195

160

104

23

536

Издадени разрешения за поставяне

21

40

63

70

15

209

Издадени актове за узаконяване

1

6

-

-

-

7

Издадени скици
480

1992

962

875

143

4452

Констативни протоколи на контрол по строителството за проверки на обекти

12

98

109

230

124

573

Констативни актове от проверки по жалба

2

14

18

17

10

61

Удостоверения за идентичност на имоти и актуални адреси

90

492

174

169

21

946

Издадени наказателни постановления за неправилно паркиране

-

372

73

139

31

615

Сектор "Екология, озеленяване, околна среда и чистота"
І. Работа по проекти

Мерки за регионална управление на твърдите битови отпадъци - регион Видин" по програма ИСПА

1. Извършени са всички необходими организационни, технически и координационни действия в резултат, на които съвместно с консултантите по проекта са направени пред инвестиционните проучвания.

Изготвени са: Техническа базова информация; Сценарии за управление на отпадъците; Инвестиционен план; Концептуален проект за изграждане на "Регионално депо Видин"; Концептуален проект за закриване на стари депа; Анализ на ползите и разходите; Финансов анализ на управлението на отпадъците; Доклад за организационната рамка и Проучване за осъществимост.

2. Проведени са необходимите процедури и е приет доклада за оценка влиянието върху околната среда на "Регионално депо Видин".

3. Сменено е предназначението на земята за терена на новото депо.
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин" по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."

1. Изготвени са нужните документи за кандидатстване и са внесени в МОСВ. Предстои реализация на проекта през 2011 г.

2. Изготвяне на документите за издаване и получено Комплексно разрешително на "Регионално депо Видин".
ІІ. Управление на отпадъците

1. Ежедневен контрол по изпълнение на работата за почистване на Община Видин. Съставени са 9735 протокола от направени проверки. Наложени санкции за 203 862 лв. Дадени 193 задължителни предписания.

2. Всяка година се организира пролетно и есенно масово почистване на град Видин.

3. Извършени проверки на фирми по Закона за управление на отпадъците - 213 бр.

4. Утвърдено е разделното събиране на битовите отпадъци. Разположени са 309 бр. контейнери. Извършени 522 проверки.

Пълен Текст

източник : Община Видин
Сподели: Сподели с Facebook Facebook   Сподели с Svejo Svejo   
Коментари (1)   Добави коментар
14 November 2011, 20:04ч. Анонимен
докато на власт са такива АГЕНТИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ -------------------------------------------------------------------------------------- Р Е Ш Е Н И Е № 275/ 25.10.2011 г. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 26 – изпълнителните директори на изпълнителни агенции, главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Проверени са 202 лица. Осем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Р Е Ш И : установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица: Три имена Ваньо Рангелов Гетов Дата на раждане 06.07.1959 г. Място на раждане гр. Кула Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 128/ 22.11.1978 г. и се води на отчет от майор Митрев Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Видин" в Д "ИТ"-Монтана от 01.01.2011 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева …………………….